Профил на купувача

ОБЯВА

Със заповед № РД-20-280/21.04.2015г.

на директора на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – гр. Плевен е открита процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, предоставен за управление и представляващ помещение с площ от 150 кв.м. с идентификатор 56722.652,14.2 и част от помещение от 150 кв.м., цялото с площ от 793 кв.м. /с идентификатор 56722.652,14.1 находящи се на партерния етаж на шестетажна сграда-общежитие в двора на училището на адрес : гр.Плевен, бул.”Г.Кочев” № 102, за срок от 3 години, при начална наемна цена от 3/три/лв. на кв.м.– без ДДС.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 8.30 до 13.00 ч., от 28.04.2015 до 28.05.2015 г., включително, след представяне на документ за закупена тръжна документация на стойност 20 (двадесет) лева. Тръжната документация се закупува и получава, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 ч., от 28.04.2015 до 28.05.2015 г., на посочения адрес от Илко Банов– касиер в ПГМХТ. Най-късно до 16.30 ч. на 28.05.2015г, трябва да се внесе депозит за участие в процедурата в размер на 100 лева. Депозитът се заплаща на същото място, откъдето се закупува и получава тръжната документация. Участниците в търга, съгласно тръжните условия, подават заявление за участие в канцеларията на директора на училището, придружени с изискващите се документи в непрозрачен плик от 8.30 до 13.00 ч., от 28.04.2015 до 28.05.2015., включително. Подадените пликове се разпечатват на 29.05.2015 г. в 14.00 часа на закрито заседание от комисия, назначена от директора на Гимназията.

В случай, че в посочения срок няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия /или с до 30 % намаление на наема / могат да бъдат подавани всеки работен ден от 8.30 до 13.00 ч., от 01.06.2015 до 14.06.2015г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват на 15.06.2015 г. в 14.00 часа на закрито заседание на комисията.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел.: 064/830198