Графици 2021 – 2022 г.

Графици 2021 – 2022 г.

Дневно разписание
Учебни часове
Изпити – самостоятелна форма на обучение

I срок

Седмично разписание
Класни работи
Контролни работи
Консултации с ученици
Консултации с родители

II срок

Седмично разписание
Класни работи
Контролни работи
Консултации с ученици
Консултации с родители