Права и задължения на органите за закрила на детето

Права и задължения на органите за закрила на детето на централно и местно ниво по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

 

Приложение 1
Задължения на органите за закрила на централно и местно ниво и останалите
ангажирани субекти по настоящия Координационен механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и
за взаимодействие при кризисна интервенция
Процедура за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в
риск от насилие /Приложение 2 А/
В случай, че сигналът за насилие бъде приет от някой от визираните органи за
закрила – получен от ДСП/ОЗД, ДАЗД или МВР /съгласно чл.7 от Закона за закрила на
детето/, той е длъжен да уведоми за това останалите незабавно до 1 час от регистриране
на сигнала, включително по телефон и факс. Сигналът се изпраща в Дирекция
„Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето / в §1, т.15 от Допълнителните
разпоредби на Закона за закрила на детето е дадено определението „Настоящ адрес на
дете“ е адресът, на който детето пребивава/.
Във всеки един отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално
подпомагане” началникът на отдела е на разположение, като той определя определен
отговорен социален работник. В отдел „Закрила на детето” се определя отговорен
социален работник, който извършва проверката на сигнала до 24-часа от постъпване на
сигнала. След приключване на проверката от социалния работник, ако бъде
идентифициран риск и бъде отворен случай се изготвя доклад с резултатите от
проверката, като копие от доклада и сигнала се представят на задължителните
участници в мултидисциплинарния екип – представител/и на кмета на общината,
района или кметството; представител на Районните управления на МВР по места –
районен инспектор, или инспектор Детска педагогическа стая, или оперативен
работник и др.; както и съобразно конкретния случай – Регионален център по
здравеопазване; личен лекар на детето, представител на „Спешна помощ”, завеждащ
отделение в лечебното заведение подало сигнала и др.; Регионален инспекторат по
образованието към Министерство на образованието, младежта и науката; директор на
училище, детска градина или обслужващо звено, класен ръководител на детето или
групов възпитател, училищен психолог (педагогически съветник) и др.; Местна
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
районен съдия; районен прокурор; управителен орган на социална услуга – резидентен
тип и други по преценка на ДСП/ОЗД (ако се издава заповед за извеждане на детето
извън семейството и настаняването му в услуга – резидентен тип), ако и когато следва
да се ползва такъв; специалист при доставчик на социална услуга в общността, ако и
когато следва да се ползва такъв. Отговорният социален работник в рамките на 24-часа,
необходими за проучването на сигнала, свиква по телефон в най-кратък срок работна
среща на мултидисциплинарния екип.
Мултидисциплинарният екип на местно ниво следва да си постави единна
стратегическа цел, за постигането на която следва да изготви съвместен план за
действие с разписани конкретни задачи със срок за изпълнение. Всеки един от
посочените по-горе участници в мултидисциплинарния екип, набелязва и предлага на
останалите от екипа конкретни задачи по случая, които да изпълни, съобразно
собствените си правомощия, в съответствие с нормативната уредба. Конкретните
задачи за изпълнение следва да бъдат зададени така, че да може всеки участник да
действа съобразно оперативната си самостоятелност, като изпълнението на
конкретните дейности и задачи да бъде подкрепено от съдействието на останалите
участници, в същото време това да спомогне за крайния резултат – дългосрочна цел,
която трябва да гарантира в най-голяма степен интереса на засегнатото дете.
Процедура при кризисна интервенция /Приложение 2 Б/
Процедурата се прилага при възникване на критично събитие и ситуация, която е
много опасна или рискова, характеризира се с висока смъртност, голям брой
пострадали или загинали лица, тежки травми – например акт на насилие, терористични
актове, животозастрашаващи природни бедствия, автомобилна катастрофа и др., при
които има висок обществен интерес и публичност. Децата, които са преживели такова
критично събитие най-често са объркани, изпитват тревожност, депресия, страх, скръб,
това води и до трудности при хранене и спане, недоверчивост, затваряне в себе си.
Осъществяване на ранен контакт с такива деца, предотвратява формирането на система
за психологическа защита от страна на жертвите /което възпрепятства усилията на
външните лица да ги подкрепят за тяхното възстановяване/, облекчава техните
страдания и подпомага да се преодолее събитието. Целта на тази кризисна интервенция
е снижаване ефекта от кризисното събитие; намаляване влиянието на травматичния
стрес; ускоряване възстановяването на нормалния ритъм на живот на децата и
установяване на децата, нуждаещи се от последваща помощ.
Във всеки един отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”
началникът на отдела е на разположение. Той уведомява ДАЗД в рамките на 1 час по
телефон или факс, за организиране на групата за кризисна интервенция,
професионалистите от тази група, следва да окажат спешна психологическа помощ на
децата при настъпилата критична ситуация.
Мултидисциплинарният екип за кризи включва дежурен полицейски служител,
дежурен съдия, прокурор, дежурен лекар, социална услуга – кризисно настаняване,
дежурен служител в общинската администрация, директор или класен ръководител –
представители на училища. Подкрепящият трябва да окуражи детето и неговите близки
да участват в конкретни дейности.
Мултидисциплинарният екип на местно ниво следва да си постави единна
стратегическа цел, за постигането на която следва да изготви съвместен план за
действие с разписани конкретни задачи със срок за изпълнение. Планът за действие при
кризисна интервенция трябва да е съставен от краткосрочни цели и опростени
действия. При кризисната интервениця е важно да бъде осигурен контакт на
детето/децата с близките, приятелите, може да се разработи и училищен план за
подпомагане на пострадалото дете/деца от техните връстници, който включва
дейности, в които могат да изразяват своите мисли и чувства. Всеки един от
участниците в мултидисциплинарния екип, набелязва и предлага на останалите от
екипа конкретни задачи по случая, които да изпълни, съобразно собствените си
правомощия, в съответствие с нормативната уредба.
Министерство на вътрешните работи
– Осигурява служители от РУ на МВР по настоящ адрес на детето, които да
участват в мултидисциплинарните екипи на местно ниво като издава за това
писмена Заповед по реда, предвиден за това, в която да са вменени задължения
за действие и съдействие по настоящия координационен механизъм. В
писмената Заповед следва да са посочени заместници на определените
служители, които да действат в отсъствие на титулярите.
– В срок от един месец от подписването на Споразумението за сътрудничество и
координиране на работата на териториалните структури на органите за
закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна
интервенция предоставя на Регионалните дирекции за социално подпомагане
всички координати за връзка (телефон, включително мобилен, е-мейл, факс,
адрес и др.) с определените служители на всяко РУ на МВР, а ако има промяна в
личния състав на тези служители – изпраща при настъпване на промяната;
– Възлага на служителите от РУ на МВР правомощия и задължения за извършване
на действия и съдействия съобразно компетентността си на местно ниво като
представители на МВР в мултидисциплинарните екипи;
– В случаите на полицейска закрила осигурява охрана и съпровождане на
засегнатите деца по настоящия координационен механизъм до местата за
настаняване при настаняване от ДСП/ОЗД.
Министерство на здравеопазване
– В случаите на насилие над дете, се осигурява безплатен преглед на
пострадалото дете в «Съдебна медицина», с оглед изготвяне на съдебномедицинско удостоверение. Такъв медицински преглед се извършва
задължително, когато предложението за извършването му е направено от
мултидисциплинарния екип.
Министерство на образованието, младежта и науката
– В случаите, в които са възникнали бедствия, пожари, терористични действия,
други извънредни обстоятелства и инциденти, при които има пострадали деца,
директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена по места да
бъдат задължени, незабавно да подават първоначална информация в РУ на МВР,
на кмета на населеното място и на съответните дирекции «Социално
подпомагане».
ДАЗД
– Организира и финансово обезпечава работата на групата за кризисна интервенция
– Актуализира периодично Координационния механизъм, съобразно
нормативните промени, включително и тези, свързани с правомощията на
органите за закрила по чл.6а, ал.3 от ЗЗдет. и неправителствения сектор, както и
в зависимост от възникналата необходимост от придобиваната с времето
практика по случаи на деца;
– Осигурява супервизии на служителите на ДСП/ОЗД, а при необходимост – и на
останалите участници в мултидисциплинарните екипи;
Агенция за социално подпомагане
– Осигурява служители от ДСП/ОЗД по настоящ адрес на детето, които да
участват в мултидисциплинарните екипи на местно ниво като издава за това
писмена Заповед по реда, предвиден за това, в която да са вменени задължения
за действие и съдействие по настоящия координационен механизъм. В
писмената Заповед следва да са посочени заместници на определените
служители, които да действат в отсъствие на титулярите;
– Възлага на служителите от ДСП/ОЗД правомощия и задължения за извършване
на действия и съдействия на местно ниво съобразно компетентността си като
представители на АСП в мултидисциплинарните екипи;
– Осигурява методическа подкрепа на място на служителите на ОЗД/ДСП,
включени в мултидисциплинарните екипи при извършване на действия по този
Координационен механизъм;
– В срок от един месец от подписването на Споразумението за сътрудничество и
координиране на работата на териториалните структури на органите за
закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна
интервенция предоставя на Областните структури на МВР всички координати за
връзка (телефон, включително мобилен, е-мейл, факс, адрес и др.) с
определените служители на всяко ДСП/ОЗД, а ако има промяна в личния състав
на тези служители – изпраща при настъпване на промяната, както и известните
им координати на останалите органите за закрила на местно ниво и активно
действащите доставчици на социални услуги;
– Изготвят се месечни графици на социалните работници на разположение, които
се предоставят на Областните структури на МВР.
Кметовете на общините:
– осигуряват служители от подчинената им местна администрация по настоящ
адрес на детето, които да участват в мултидисциплинарните екипи на местно
ниво като издава за това писмена Заповед по реда, предвиден за това, в която да
са вменени задължения за действие и съдействие по настоящия координационен
механизъм. В писмената Заповед следва да са посочени заместници на
определените служители, които да действат в отсъствие на титулярите;
– Възлагат на служителите от от местната администрация правомощия и
задължения за извършване на действия и съдействия на местно ниво съобразно
компетентността си като представители на местната власт в
мултидисциплинарните екипи;
– Следят за изпълнението на поставени задачи по реда на чл.7, ал.5 от Закона за
закрила на детето от мултидисциплинарните екипи на местните структури и
оказват методическа подкрепа на служителите, определени да действат в
мултидисциплинарните екипи от името на кметовете;
– Съобразно ежегодните доклади за работата на мултидисциплинарните екипи и
извършения анализ във връзка с него, залагат и обезпечават в общинските
програми за закрила на детето допълнителни дейности в подкрепа на
Координационния механизъм;
– В срок от един месец от подписването на Споразумението за сътрудничество и
координиране на работата на териториалните структури на органите за
закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна
интервенция предоставят на Регионалните дирекции за социално подпомагане
всички координати за връзка (телефон, включително мобилен, е-мейл, факс,
адрес и др.) с определените служители от местната администрация и техните
заместници, а ако има промяна в личния състав на тези служители – изпраща
при настъпване на промяната, както и известните им координати на останалите
органите за закрила на местно ниво и доставчиците на социални услуги;
Доставчици на социални услуги за деца:
– Осигуряват съответните специалисти с цел оказване на психологическа и/или
социална подкрепа на детето, жертва на насилие;
– Предоставят своевременно съответната услуга на детето (вкл. и резидентен тип,
в случай на настаняване извън семейството като мярка за закрила).
Използвани понятия:
В Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето са дадени определенията на понятието насилие и видовете насилие:
§ 1. По смисъла на правилника:
1. „Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално
насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна
или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на
детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
2. „Физическо насилие“ е причиняване на телесна повреда, включително
причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
3. „Психическо насилие“ са всички действия, които могат да имат вредно
въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване,
подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми
на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и
попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща
подкрепяща среда.
4. „Сексуално насилие“ е използването на дете за сексуално задоволяване.
5. „Пренебрегване“ е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на
лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от
следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване,
осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.
В Закона за закрила на детето е дадено определението на „дете в риск”.
§1.т.11. „Дете в риск“ е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито
родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго
нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо,
нравствено, интелектуално и социално развитие;
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани
от специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от
училище.”
В чл.2 от Закона за защита от домашно насилие е дадено определението: на
„Домашно насилие”: „Чл.2. (1) Домашно насилие е всеки акт на физическо,
сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за
такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и
личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които
са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно
насилие, извършено в негово присъствие.”