Противодействие на тормоза. Връзка с отговорните институции

Телефони за контакти с отговорните институции, в случай на дете жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция:

 • Тел.112 – Национална система 112 – за спешни повиквания – случаи на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество;
 • Отдел „Закрила на детето”: за община Плевен: 064/88 27 30;
 • Горещи линии за помощ и подкрепа на деца и юноши
  • Държавна агенция за закрила на детето „Национална телефонна линия за деца“: 116 111;
  • Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – (02) 981 76 86;
 • РУО – Плевен:  064 800 954;
 • Център „Отворена врата“ – Плевен, открита телефонна линия: 064/846 713;
 • БАЛИЗ – Плевен: 0897 892755;
 • Център за работа с деца „Аутизъм днес“ – Плевен: 0896 69 9274