Специалности

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Прием 2021/2022 година

Професия: Ресторантьор
Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене
/ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ/

дневна форма на обучение
След завършено основно образование -7 клас

Балообразуващи предмети:

1. Удвоената оценката по Български език и литература
2. Удвоената оценката по Математика
3. Оценката по Чужд език
4. Оценката по Технологии и предприемачество

Професия:Техник-технолог в ХВП
Специалност: Производство на
месо, месни продукти и риба
/ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ/
дневна форма на обучение
След завършено основно образование –
7 клас

Балообразуващи предмети:

1. Удвоената оценката по Български език и литература
2. Удвоената оценката по Математика
3. Оценката по Химия и опазване на околната среда
4. Оценката по Биология и здравно образование

Професия: Техник в ХВП
Специалност: Производство и преработка на
мляко и млечни продукти
/ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ/
дневна форма на обучение
След завършено основно образование –
7 клас

Балообразуващи предмети:

1. Удвоената оценката по Български език и литература
2. Удвоената оценката по Математика
3. Оценката по Химия и опазване на околната среда
4. Оценката по Биология и здравно образование

Професия: Еколог
Специалност: Екология и опазване на околната среда
дневна форма на обучение
След завършено основно образование – 7 клас

Балообразуващи предмети:

1. Удвоената оценката по Български език и литература
2. Удвоената оценката по Математика
3. Оценката по химия и опазване на околната среда
4. Оценката по Биология и здравно образование

ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ:
• да получите І степен на професионална
квалификация след 3-годишен срок на
обучение
•да получите ІІ степен на професионална
квалификация след 4-годишен
срок на обучение
•да получите ІII степен на професионална
квалификация след 5-годишен срок на обучение

ПРЕДИМСТВА:
• едносменен режим на обучение през
цялата година
• компютърни зали с интернет
• специализирани лаборатории
• безплатен транспорт
• ползване на оOбщинско средношколско общежитие

гр. Плевен 5800
бул.”Георги Кочев” 102
Fax: 064 83 21 62
E-mail: tmht@abv.bg
www.pgmht-pleven.com